Project Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM

Kevin Van Eenoo | vrijdag 23 maart 2018

Gisteren, donderdag 22 maart, werd het project Amper Slim gelanceerd in het Vlaams Parlement. In opdracht van Vlaams minister van Wetenschap Philippe Muyters en in samenwerking met verschillende hogescholen en universiteiten werden de website en de sociale mediakanalen van Amper Slim gelanceerd.

Met Amper Slim wil de Vlaamse overheid jongeren inspireren tot een toekomst in STEM. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, domeinen waar niet iedereen even snel de weg naar vindt.

Volgens Pieter Tijtgat, projectleider van Amper Slim, zien jongeren wetenschap en techniek nog te weinig als een optie voor hun toekomst.

“Soms is dat uit onwetendheid, maar ook omdat hun vrienden niet met STEM bezig zijn én vooral omdat ze maar weinig voor hen aantrekkelijke info hierover vinden bij de bron van al hun wijsheid: het internet, en in het bijzonder, de sociale media. Onze hoop is dat we bij heel wat jongeren kunnen overbrengen wat STEM écht inhoudt zodat ze interesse krijgen in het vakgebied, zich identificeren met een STEM-beroep en een bewuste en gemotiveerde STEM-studiekeuze maken. Herkenbare rolmodellen zullen hier een bijzondere rol in spelen als influencers op sociale media.”

Het doel van Amper Slim is om zoveel mogelijk jongeren in Vlaanderen te bereiken, met een focus op de laatste graad van het secundair onderwijs. Dit wordt nagestreefd door het creëren en delen van virale content op de sociale media van Amper Slim en de bijbehorende website.

Amper Slim is een gezamenlijk wetenschapscommunicatieproject van de Vlaamse universiteiten en hogescholen, dat ondersteund wordt binnen het actieplan Wetenschapscommunicatie van de Vlaamse overheid. Volgens Vlaams minister Philippe Muyters is de nood aan STEM-profielen hoog:

“Onze arbeidsmarkt zit vandaag echt verlegen om mensen met een STEM-profiel. In het licht van de steile technologische evolutie van onze economie, zal die vraag in de toekomst alleen maar toenemen. Stellen dat we élk talent nodig hebben, is dus niet zomaar een boutade maar gewoon een reële vraag van onze bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat jongeren warm kunnen maken voor STEM, als we ze op de juiste manier weten aan te spreken. Dat is dan ook wat we met deze campagne willen bereiken.”

Bron: Vlaams minister Muyters lanceert Amper Slim: jongeren aanmoedigen voor STEM (2017). Geraadpleegd op 23 maart 2017 via https://ewi-vlaanderen.be/nieuws/vlaams-minister-muyters-lanceert-amper-slim-jongeren-aanmoedigen-voor-stem

Creatief denken stimuleren

Kevin Van Eenoo | vrijdag 11 september 2015

In de lerarenopleiding leren studenten dat ze duidelijke vragen moeten stellen als ze een (zelfstandige) werkbundel, opdracht, toets ... maken voor hun leerlingen. Vragen moeten transparant zijn, zodat er weinig kans is dat ze verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.

Toch is het soms moeilijk om te voorspellen hoe een leerling een bepaalde vraag zal interpreteren. Zo had de juf uit de Hannie Shaftschool Haarlem het antwoord op onderstaande vraag waarschijnlijk niet verwacht.

 

Geweldig staaltje omdenken in groep 5-6

Posted by Hannie Schaftschool Haarlem on dinsdag 8 september 2015

De juf rekende het antwoord goed, want ook al neemt de leerling de vraag letterlijk, hij deed wel wat er gevraagd werd. Uiteraard bestaat de kans dat leerling de vraag gewoon niet helemaal begrepen heeft. Anderzijds illustreert het hoe leerlingen de creativiteit bezitten om 'outside of the box' te denken. Die creativiteit moeten we stimuleren.

Afschaffen expertisenetwerken

Kevin Van Eenoo | zaterdag 6 december 2014

Op woensdag 26 november 2014 maakte de Minister van Onderwijs haar intentie bekend om in het kader van de besparingen van de Vlaamse Regering de werking van de Expertisenetwerken voor lerarenopleidingen stop te zetten in 2015. Dit ondanks haar beleidsbrief waarin het belang van professionele en kwaliteitsvolle lerarenopleidingen wordt benadrukt. De expertisenetwerken werden in 2007 bij decreet opgericht, vanuit de overtuiging dat kwalitatieve lerarenopleidingen een belangrijk fundament zijn voor goed onderwijs.

De recente beleidsevaluatie van de lerarenopleidingen getuigt van de kwaliteit van de expertisenetwerken en het regionaal platform. In het rapport Biesta, G., e.a., 2013 staat te lezen: “De ENW/RPs worden positief ervaren in het veld en hebben een positieve impact op samenwerking en coördinatie van lerarenopleidingen”. Ook internationaal worden de expertisenetwerken, enig in Europa, gewaardeerd als good practice (rapport Europese Commissie). Bovendien leveren lerarenopleidingen al enkele jaren in, o.a. door de afschaffing van de financiering van de mentoruren. Net nu lerarenopleidingen in de beleidsnota van de Minister Crevits voor nieuwe uitdagingen staan, wordt hun voornaamste ondersteuning geschrapt.
De afgelopen zeven jaar hebben de expertisenetwerken ingezet op professionalisering van lerarenopleiders en de kwaliteitsverbetering van lerarenopleidingen. We bereikten hiermee 3000 lerarenopleiders, 1000 mentoren en talrijke leraren. De projecten leverden een honderdtal publicaties en ontwikkelde materialen - zoals instaptoetsen, mentorenopleidingen, remediëringspakketten, vakdidactische handleidingen, uniforme stageformulieren … - op voor het onderwijsveld.
 
Conlusie: het afschaffen van de expertisenetwerken = bruggen opblazen tussen lerarenopleidingen. Professionalisering, samenwerking en innovatie in de lerarenopleidingen worden fundamenteel bedreigd.
 
De expertisenetwerken en het regionaal platform dragen in belangrijke mate bij aan:
 • de persoonlijke en teamgerichte professionalisering van lerarenopleiders via studiedagen, begeleidingstrajecten, seminaries, inspiratiedagen, workshops, masterclasses;
 • de ontwikkeling van expertise op het vlak van de uitdagingen voor lerarenopleidingen vandaag: superdiversiteit, meertaligheid, nieuwe technologieën, vakdidactiek en de praktijkcomponent;
 • het binnenbrengen van onderwijsonderzoek in de lerarenopleidingen;
 • de uitwisseling van expertise tussen de lerarenopleidingen onderling, en met externe partners;
 • beleidsvoorbereidend werk: toekomst lerarenopleiding, task force stage …;
 • het overleg tussen de lerarenopleidingen. De expertisenetwerken vormen het enige overlegplatform in Vlaanderen dat geïntegreerde en specifieke lerarenopleidingen samenbrengt. Zij vormen de enige schakel tussen de verschillende lerarenopleidingen als neutrale, veilige en bemiddelende instantie; dit geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen van de cvo's die niet via VLIR of VLHORA kunnen participeren aan de beleidsontwikkeling;
 • de samenwerking met onderwijsactoren buiten de lerarenopleidingen: dialoog tussen het werkveld, onderwijskoepels, pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleidingen, ook op lokaal vlak;
 • de samenwerking met actoren van andere beleidsdomeinen. Vanuit de expertisenetwerken  knopen lerarenopleidingen relaties aan met organisaties op vlak van doelgroepenbeleid, armoedebestrijding, cultuur, uitvalpreventie, jeugdbeleid …;
 • het leren van en met elkaar in een internationale context.

U kunt uw ongenoegen uiten over het afschaffen van de expertisenetwerken door bovenstaande brief te ondertekenen. Klik hier om de petitie te signeren.

Nieuwe brochure over het M-decreet

Kevin Van Eenoo | maandag 17 november 2014

In mei hadden we het in dit artikel al even over het M-decreet.

Die M staat voor 'maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften'. Het decreet zet een grote stap richting inclusief onderwijs.

Klasse heeft nu de brochure 'Update: M-decreet' gepubliceerd voor ouders en leerkrachten met antwoorden op vaak gestelde vragen.

In de brochure (die je gratis kan raadplegen en downloaden) vind je antwoorden op onderstaande vragen:

 • Waarom verandert het onderwijs voor leerlingen met een beperking?
 • Wat zijn de krachtlijnen van het M-decreet?
 • Welke maatregelen zijn er en wanneer gaan ze in?
 • Wat is redelijk?
 • Hoe schrijven leerlingen zich in?
 • ...

Meer informatie: Klasse reeks over het M-decreet.

M-decreet: klaar voor inclusief onderwijs?

Kevin Van Eenoo | zaterdag 3 mei 2014

Op 12 maart 2014 werd het M-decreet gestemd in het Vlaams Parlement. Die M staat voor 'maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften'. Het decreet zet een grote stap richting inclusief onderwijs.

Waarom dit decreet?

Het decreet kwam er omdat Vlaanderen momenteel koploper is in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs, terwijl er sinds 2008 een nieuw wettelijk kader is opgebouwd dat het recht vooropstelt van leerlingen met een beperking op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. Dat wettelijk kader bestaat uit:

 • het decreet voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (2008);
 • de goedkeuring door de Belgische overheden van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap (2009);
 • het nieuwe M-decreet (2014).

Invoering?

Vanaf het schooljaar 2015-2016 zullen de maatregelen geleidelijk ingevoerd worden. Leerlingen die voorafgaand aan dat schooljaar al in het buitengewoon onderwijs zijn ingeschreven, kunnen hun traject afwerken in het buitengewoon onderwijs.

Er komen ook begeleidende maatregelen:

 • vanaf 1 september 2014 zal het samenwerkingsverband van netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten (SNPB vzw) 70 extra competentiebegeleiders inzetten om samen met de 470 reguliere begeleiders de scholen en leerkrachten te begeleiden;
 • er start ook een inclusienetwerk waar alle ouders en scholen bij kunnen aankloppen met specifieke vragen over inclusieve trajecten;
 • de nascholing op initiatief van de overheid zal tijdens de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 in het teken staan van inclusief onderwijs.

Veelgestelde vragen

Dit nieuwe decreet brengt heel wat vragen met zich mee zoals: "Waarom inclusief onderwijs?", "Is er genoeg draagvlak?", "Wanneer is iets een onredelijke aanpassing?", enzovoort.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen en in Klasse vinden we 20 veelgestelde vragen voor leerkrachten en scholen en ook 15 veelgestelde vragen voor ouders.

Het werkveld

Koppen bracht dit actuele thema in beeld door een bezoek aan Ter Bruyninge. In de reportage wordt de vraag gesteld of  het gewone onderwijs wel klaar is voor deze veranderingen. Update maart 2018: de reportage in niet meer beschikbaar via de website van VRT NWS.

Bronnen: Onderwijs Vlaanderen en De Redactie/VRT NWS

UPDATE "Nieuwe brochure over het M-decreet": klik hier